top of page

婆婆「愛回家」? 年卅晚屋企溜走回院過新年

- 細訪李伯英先生(上篇) -


安老業經常被標籤為厭惡性行業,但其實照顧老友記是一份有意義的工作,而當中都有唔少暖心事。李伯英先生係安老業界的翹楚,一齊聽聽佢當中經歷過最難忘既事情!
bottom of page